Điều khoản bán lại phần sở hữu cho RealStake

Nhằm đảm bảo khách hàng luôn có thể thoát vốn, ngay cả khi khách hàng không thể bán ra phần sở hữu (trên RealStake hoặc offline) hay bán nguyên căn (Ba Cách Bán Ra), RealStake đảm bảo luôn mua lại phần sở hữu của những khách hàng đã đầu tư trước ngày [31/12/2019], áp dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu đầu tư. Sau khoảng thời gian này, khách hàng chỉ có thể bán ra phần sở hữu theo Ba Cách Bán Ra.

Giá mua lại của RealStake tương ứng với 100% giá khi RealStake mở bán ban đầu. Nếu khách hàng đã mua lại phần sở hữu từ người khác với giá thấp hoặc cao hơn, RealStake vẫn sẽ mua lại với giá mở bán ban đầu. Riêng loại hình đầu tư Lợi nhuận Cao, vì khách hàng sẽ thanh toán theo tiến độ, nên giá mua lại sẽ là 95% số tiền bạn đã góp thay vì giá mở bán.